Certyfikat Systemu Zarządzania HACCP

Dyrektor Przedszkola nr 222 informuje, że 22 listopada 2005 r. otrzymaliśmy Certyfikat Systemu Zarządzania HACCP spełniający wymogi normy HACCP/DS. 3027:2002 o numerze 176727.

Placówka rozpoczęła działania prowadzące do uzyskania Certyfikatu z zakresu HACCP w maju 2004 roku . Poniesione zostały koszty przygotowania dokumentacji , szkoleń pracowników , wyliczenia i ustalenia punktów krytycznych, stworzenia receptury podawanych posiłków , tworzenie i opisywanie procesów technologicznych. Stworzono Politykę Bezpieczeństwa Żywnościowego. Przygotowania do wprowadzenia systemu i uzyskania certyfikatu obejmowały także wyposażenie pomieszczeń magazynowych , kuchni właściwej , opracowania stanowisk produkcyjnych, osobistego wyposażenia pracowników.

Dokumentacja HACCP obejmuje procedury , instrukcje, monitorowanie GHP/ GMP poprzez arkusze , karty kontroli ,schematy w zakresie :
 • Szkoleń,
 • Nadzorowania stanu sanitarnego budynku, pomieszczeń, dostawców,
 • Badania wody ,
 • Mycia i dezynfekcji maszyn i urządzeń,
 • Deratyzacji ,
 • Temperatury i wilgotności w urządzeniach chłodniczych i pomieszczeniach magazynowych,
 • Nadzorowania odpadów organicznych i niebezpiecznych ,
 • Nadzorowania przyjęcia towarów do przedszkola i ich magazynowanie ,
 • Nadzorowania przepisów prawa w zakresie HACCP,
 • Nadzorowania procesu produkcyjnego,
 • Monitorowania CCP ( punkty krytyczne przy produkcji potraw),
 • Działań korygujących i zapobiegających,
 • Nadzorowania pomieszczeń dla dzieci ( sale , toalety )
Korzyści dla przedszkola
Otrzymanie Certyfikatu systemu jakości HACCP pozwoliło na potwierdzenie wysokich usług żywienia świadczonych dla dzieci w Przedszkolu nr 222 w zakresie przygotowywania , przetwarzania , podawania posiłków . Umocniło pozytywną opinię o placówce wśród rodziców dla ,których ten obszar działań przedszkola jest bardzo istotny . Uzyskanie Certyfikatu jest także formą promocji placówki w Dzielnicy Bemowo. Pracownicy przedszkola mają satysfakcję z posiadania Certyfikatu gdyż uzyskanie go to praca nad sobą walka z przyzwyczajeniami , zmiana w świadomości pracowników na każdym stanowisku pracy. To także czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu , jego udoskonalanie, wypracowywanie nowych rozwiązań .

Korzyści w aspekcie ochrony zdrowia :
Zwiększenie troski o standardy higieniczne przedszkola i jakość produkcji, podniesienie bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności, poprawa zdrowia dzieci, skuteczniejsza i ukierunkowana kontrola żywności , zmniejszenie zagrożenia chorobami przenoszonymi na drodze pokarmowej. Przedszkole, w którym został prawidłowo wdrożony system jakości HACCP poprzedzony wdrożeniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej GHP/GMP jest potencjalnie zakładem niskiego ryzyka zagrożenia zdrowia konsumentów czyli dzieci.

Certyfikat przyznany jest na 3 lata z koniecznością recertyfikacji co roku. Wymaga to od pracowników zaangażowania , rozumienia polityki jakości świadczonej pracy , współdziałania z dyrektorem i kierownikiem administracyjno- gospodarczym. Konieczne są środki finansowe dla uzupełniania wyposażenia, podtrzymania standardu świadczonych usług , współpracy z firmami obsługującymi placówkę . Procedury i instrukcje dotyczące GHP/GMP muszą być ściśle przestrzegane przez wszystkich pracowników przedszkola. Wymaga to opracowania przemyślanej organizacji pracy , zwiększenia jej efektywności i podniesienia świadomości i wiedzy zatrudnionych pracowników przedszkola.

Przystąpienie do audytu zewnętrznego w placówce w celu uzyskania certyfikatu było decyzją wspólną wszystkich pracowników Przedszkola nr 222. Wymagało to podjęcia wzmożonych działań daleko wykraczających poza normalne zadania przedszkola. Warto było wykorzystać zapał pracowników aby świadczone przez nas usługi w zakresie zbiorowego żywienia dzieci osiągnęły jak najwyższy poziom organizacyjny i produkcyjny.

Warto mieć potrzebę ciągłego doskonalenia swojej pracy i przenieść tę potrzebę na innych , warto także docenić codzienną, systematyczną pracę ludzi.
 
     
 
Aktualności | Rekrutacja | Finanse | Galerie | Metody wychowawcze | Certyfikat HACCP
Certyfikat ISO 9001:2000 | Specjaliści Rodzicom